Usługi księgowe

Zapraszamy do korzystania z naszych usług księgowych w zakresie:

  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ksiąg handlowych,
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,
  • Sporządzanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych,
  • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
  • Sporządzanie informacji statystycznych dla GUS.