Kadry i płace

Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

Obsługa płacowa

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
 • Sporządzanie informacji PIT – 4.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT – 11, PIT – 8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT – 40)