Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Poniżej znajdują się informacje o celach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Sławomir Skorupa prowadzący biuro rachunkowe pod firmą AGENCJA VICTOR SŁAWOMIR SKORUPA, ul. Mała 4, 23-204 Kraśnik.

2. W sprawach związanych z ochroną danych mają Państwo możliwość skontaktować się Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@agencjavictor.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

I. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Państwa dane przetwarzane są:
– w celu  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
– wystawienia faktury.

II. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Państwa dane przetwarzane  są  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:
– dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, w tym korzystanie z usług kancelarii zewnętrznych,
– marketingu bezpośredniego (udzielanie informacji o usługach biura rachunkowego) realizowany za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź bezpośredniej rozmowy z klientem,
– w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia Agencji Victor,

III. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody w tym m.in.
– marketingu usług biura rachunkowego świadczonego drogą elektroniczną.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, uprawnione do ich przetwarzania w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych takie jak podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, serwisowe oraz prawne i windykacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez następujące okresy:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.
W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody – do czasu wycofania zgody.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Dane osobowe zarejestrowane przez kamery monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz korzystania z usług biura rachunkowego AGENCJA VICTOR. Przebywanie na terenie biura rachunkowego Victor jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w postaci wizerunku. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie biura rachunkowego Agencja Victor.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe zarejestrowane przez kamery monitoringu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.